Notice: Undefined index: option in E:\Inetpub\www_smc\components\com_content\views\category\view.html.php on line 210

Notice: Undefined index: option in E:\Inetpub\www_smc\components\com_content\views\category\view.html.php on line 214

Силабуси

2023 рік

першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

 

 

другого (магістерського) рівня вищої освіти

 

 

Силабуси

2022 рік

першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

 

 

 

другого (магістерського) рівня вищої освіти

 

  

 

 

Перелік дисциплін вільного вибору здобувачів другого року навчання третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти 

Актуальні питання компаративістських досліджень

Актуальні проблеми психоімунології

Англійська для тез і анотацій

Герменевтика і методологія порівняльного літературознавства

Глобальні проблеми сучасності

Граматика української мови у функціональному аспекті

Громадські об’єднання в умовах глобалізаційних викликів

Екологія птахів

Експериментальна дидактика

Електронне урядування в органах виконавчої влади

Загальна ентомологія та систематика комах

Загальноцивілізаційні тенденції розвитку професійної освіти

Інтертекстуальний та інтермедіальний аналіз художнього тексту

Історична пам’ять у стратегіях національно-патріотичного виховання

Історична регіоналістика

Історична урбаністика

Історія педагогіки як наука і напрям педагогічних досліджень

Когнітивна лінгвістика і лінгвоконцептологія

Кримінально-правові дослідження окремих видів кримінальних правопорушень

Літературні 1920-ті. Постатті

Методи математичної статистики у педагогічних експериментальних дослідженнях

Мовні явища з позицій комунікативної та прагмалінгвістики

Молекулярний баркодинг та філогенетика грибів

Нобелівська премія з літератури. Історія та сучасність

Педагогічна культура викладача

Педагогічний експеримент і методи математичної статистики

Педагогічні методи дослідження у фізичному вихованні і спорті

Поетична граматика

Політична влада в глобальному світі

Політична та інформаційна безпека у сучасному світі

Політичний маркетинг: технології та проведення PR-компаній

Політичні ідеології в сучасному електоральному процесі

Правовий механізм забезпечення права на соціальний захист в Україні

Правові проблеми забезпечення гендерної рівності та заборона дискримінації у сфері праці

Правові проблеми регулювання службово-трудових відносин

Професійна майстерність та акмеологічне зростання викладача

Психологія вищої школи

Психологія кар’єрного успіху

Психологія конфлікту

Розвиток археології на Слобожанщині

Теоретичні проблеми кримінального покарання

Теоретико-методологічні засади системи «Спорт для всіх» в Україні

Теорія і практика філософського консультування

Тренінгові технології у програмах психологічного супроводу

Технологія пошуку та обробки наукової інформації

Українська класична література

Українська література в тоталітарному режимі

Фізіологія ендокринної системи

Філософія історичної компаративістики

Функціоналізм як альтернативна лінгвістична парадигма

Цифрові інструменти молодого науковця

 

 Актуальні питання компаративістських досліджень

Англійське писемне мовлення для написання статей, промов, презентацій

Актуальні проблеми психоімунології

Герменевтика і методологія порівняльного літературознавства

Глобальні проблеми сучасності 

Громадські об’єднання в умовах глобалізаційних викликів

Екологія птахів

Електронне урядування в органах виконавчої влади

Загальна ентомологія та систематика комах

Загальноцивілізаційні тенденції розвитку професійної освіти

Історична регіоналістика

Історична урбаністика 

Історія педагогіки як наука і напрям педагогічних досліджень

Історія української філософії 

Класична українська література 

Когнітивна лінгвістика і лінгвоконцептологія

Кримінально-правові дослідження окремих видів кримінальних правопорушень

Літературні 1920-ті. Постаті 

Логіка і методологія соціального пізнання

Методи математичної статистики у педагогічних експериментальних дослідженнях 

Мовні явища з позицій комунікативної та прагмалінгвістики

Молекулярний баркодинг та філогенетика грибів 

Нобелівська премія з літератури. Історія та сучасність

Педагогіка вищої школи

Педагогічна культура викладача 

Педагогічні методи дослідження у фізичному вихованні і спорті

Поетична грамматика

Політична влада в глобальному світі

Політична та інформаційна безпека у сучасному світі

Політичний маркетинг: технології та проведення PR-компаній 

Політичні ідеології в сучасному електоральному процесі

Правовий механізм забезпечення права на соціальний захист в Україні

Правові проблеми забезпечення гендерної рівності та заборона дискримінації у сфері праці

Правові проблеми регулювання службово-трудових відносин

Психологія вищої школи

Психологія кар`єрного успіху

Психологія конфлікту

Теоретико-методологічні засади системи «Спорт для всіх» в Україні

Теоретичні основи дидактичних досліджень

Теоретичні проблеми кримінального покарання

Теорія і методика викладання у вищій школі

Технологія пошуку та обробки наукової інформації 

Торія і методика виховання

Тренінгові технології у програмах психологічного супроводу 

Фізіологія ендокринної системи

Філософська онтологія

Функцiоналiзм як альтернативна лiнгвiстична парадигма 

Цифрові інструменти молодого науковця

 

 Перелік дисциплін вільного вибору здобувачів третього року навчання третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти

 

Актуальні проблеми сучасного літературознавства

Англійська для наукових статей

Виборчі технології в електоральному процесі України

Війни в сучасному світі: політологічний аналіз

Демократизація політичної системи України в умовах європейської інтеграції

Дидактика вальдорфської школи

Доктринально-правові підходи щодо гідної праці

Екскурсійна та музейна справа

Забезпечення якості освітньої діяльності у вищій школі

Засоби цифрової обробки результатів педагогічного експерименту

Ігрова компетентність

Історія освіти в Україні в ХІХ-ХХ ст.

Історія української літератури: реінтерпретація

Компаративістські дослідження в науці кримінального права

Література постмодернізму і постпостмодернізму

Література радянського простору: постколоніальне прочитання

Математично-статистичні методи у дослідженнях у фізичному вихованні і спорті

Медико-біологічні основи фізичного виховання і спорту

Менеджмент професійної освіти

Міжнародні відносини та світовий політичний процес

Освіта України: філософія, історія, політика, практика

Основи педагогічної конфліктології та іміджелогії

Основи підручникотворення та розробки навчально-методичної літератури

Педагогічний експеримент і методи математичної статистики

Поведінка птахів

Правові проблеми забезпечення зайнятості населення та працевлаштування

Правові проблеми соціального захисту окремих категорій осіб

Прикладна ентомологія та екологія комах

Прикладна лінгвістика та напрями її дослідження

Проблеми кваліфікації правопорушень проти життя та здоров’я

Проблеми правового регулювання організації та проходження публічної служби в Україні

Провідні напрями психотерапії

Психолінгвістика

Психологія професійної креативності

Синтаксичний рівень мови з огляду на різні наукові парадигми

Соціальна філософія

Соціололінгвістика

Сучасна українська література

Сучасна філософська комунікація

Сучасні парадигми порівняльної політології

Сучасні теорії розвитку і пізнання

Теорії особистості

Типологія стилів і напрямів у літературному процесі другої половини ХХ-початку ХХІ ст.

Траєкторії особистісно-професійного розвитку викладача ЗВО

Фізіологія стресу і адаптації

Філософія культури та мистецтва

Філософія освітнього коучингу: сучасні проекти та технології реалізації

Філософія освітнього менеджменту

Філософія у сучасному публічному дискурсі

Фітопатологія та фітоімунологія

 

  

Англійське писемне мовлення  для статей Web of  Science

Виборчі технології в електоральному процесі України

Війни в сучасному світі: політологічний аналіз

Демократизація політичної системи України в умовах європейської інтеграції

Дидактика вальдорфської школи 

Діалектика і теорія пізнання

Доктринально-правові підходи щодо гідної праці

Забезпечення якості освітньої діяльності у вищій школі

Засоби цифрової обробки результатів педагогічного експерименту

Ігрова компетентність 

Історіософія 

Історія російської літературної мови в аспекті сучасних філологічних підходів

Історія української літератури: реінтерпретація

Компаративістські дослідження в науці кримінального права

Комунікативний дискурс: аналітика і прагматика

Лінгвістика тексту

Література постмодернізму і пост постмодернізму

Математично-статистичні методи у  дослідженнях у фізичному вихованні і спорті

 Медико-біологічні методи дослідження у фізичному вихованні і спорті

Менеджмент вищої освіти

Менеджмент професійної освіти

Міжнародні відносини та світовий політичний процесс

Моніторинг результативності виховання

Основи педагогічної конфліктології та іміджелогії

Особливості сучасного літературного процесу

Педагогічний експеримент і методи математичної статистики

Поведінка птахів

Правові проблеми забезпечення зайнятості населення та працевлаштування

Правові проблеми соціального захисту окремих категорій осіб

Прикладна ентомологія і екологія комах

Прикладна лінгвістика та напрями її досліджень

Проблеми кваліфікації правопорушень проти життя та здоров'я

Проблеми правового регулювання організації та проходження публічної служби в Україні

Провідні напрями психотерапії

Психолінгвістика

Психологія професійної креативності

Синтаксис cучасної росiйської мови з огляду на рiзнi лiнгвiстичнi парадигми

Соціальна філософія

Сучасні парадигми порівняльної політології

Теорії особистості 

Теорія видів і жанрів літератури 

Типологія стилів і напрямів літературного процесу

Траєкторії особистісно-професійного розвитку викладача ЗВО

Фізіологія стресу і адаптацій

Філософія освіти у полі культури

Філософсько-психологічна антропологія 

Фітопатологія та фітоімунологія 

Якісні трансформації в освітніх системах європейських країн як чинник євроінтеграції

 

Перелік дисциплін вільного вибору здобувачів 

третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти

 

Knopka pershyi kurs

 

Knopka drugyi kurs

 

Knopka tretii kurs