Notice: Undefined index: option in E:\Inetpub\www_smc\components\com_content\views\category\view.html.php on line 210

Notice: Undefined index: option in E:\Inetpub\www_smc\components\com_content\views\category\view.html.php on line 214

Силабуси

першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

 

 

 

 

 

 

другого (магістерського) рівня вищої освіти

 

  

 

 

Перелік дисциплін вільного вибору здобувачів другого року навчання третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти 

Актуальні питання компаративістських досліджень

Актуальні проблеми психоімунології

Глобальні проблеми сучасності 

Граматика української мови у функціональному аспекті

Громадські об’єднання в умовах глобалізаційних викликів

Екологія птахів

Електронне урядування в органах виконавчої влади

Загальна ентомологія та систематика комах

Загальноцивілізаційні тенденції розвитку професійної освіти

Історична регіоналістика

Історична урбаністика 

Історія педагогіки як наука і напрям педагогічних досліджень

Історія російської літератури: основні етапи і тенденції розвитку 

Історія української філософії 

Когнітивна лінгвістика і лінгвоконцептологія

Кримінально-правові дослідження окремих видів кримінальних правопорушень

Літературні 1920-ті. Постаті 

Логіка і методологія соціального пізнання

Методи математичної статистики у педагогічних експериментальних дослідженнях 

Міждисциплінарний підхід в історичних дослідженнях

Молекулярний баркодинг та філогенетика грибів 

Морфеміка, словотвір і морфологія російської мови з огляду на різні наукові парадигми 

Нобелівська премія з літератури. Історія та сучасність

Педагогіка вищої школи

Педагогічна культура викладача 

Педагогічні методи дослідження у фізичному вихованні і спорті

Поетична грамматика

Політична влада в глобальному світі

Політична та інформаційна безпека у сучасному світі

Політичний маркетинг: технології та проведення PR-компаній 

Політичні ідеології в сучасному електоральному процесі

Правовий механізм забезпечення права на соціальний захист в Україні

Правові проблеми забезпечення гендерної рівності та заборона дискримінації у сфері праці

Правові проблеми регулювання службово-трудових відносин

Психологія вищої школи

Психологія кар`єрного успіху

Психологія конфлікту

Символізм як загальнокультурний феномен Срібної доби 

Теоретико-методологічні засади системи «Спорт для всіх» в Україні

Теоретичні основи дидактичних досліджень

Теоретичні проблеми кримінального покарання

Технологія пошуку та обробки наукової інформації 

Торія і методика виховання

Тренінгові технології у програмах психологічного супроводу 

Українська література ХХ-ХХІ століть 

Фізіологія ендокринної системи

Філософська онтологія

Цифрові інструменти молодого науковця

 

Актуальні питання компаративістських досліджень

Актуальні проблеми сучасної філософії культури

Біомеханічні, медико-біологічні основи оздоровчої фізичної культури і масового спорту

Глобальні проблеми сучасності

Ендокринологія

Етнополітологія

Загальна ентомологія

Загальна орнітологія та систематика птахів

Загальноцивілізаційні тенденції розвитку професійної освіти в умовах глобалізації

Історична регіоналістика

Історична урбаністика

Історія педагогіки як наука і напрям наукових досліджень

Класична українська література

Когнітивна лінгвістика й лінгвоконцептологія

Лінгвістика тексту

Література non fiction

Літературні 1920-ті. Постаті

Методи математичної статистики у психологічних дослідженнях

Методологія та організація наукових досліджень

Молекулярний баркодинг та філогенетика грибів

Мотивний аналіз літературного твору

Наукові основи кваліфікації злочину

Нобелівська премія з літератури: історія та сучасність

Основи методичної підготовки викладача закладу професійної освіти

Особливості правового регулювання оплати праці в сучасних умовах

Особливості реалізаціїї конституційного права на соціальний захист

Педагогічна інноватика

Педагогічні методи дослідження у фізичному вихованні і спорті

Поетична граматика

Політична історія України ХІХ - ХХ ст.: джерела та історіографія

Політична та інформаційна безпека у сучасному світі

Політичні ідеології в сучасному електоральному процесі 

Правові проблеми забезпечення гендерної рівності та заборона дискримінації у сфері праці

Правові проблеми регулювання службово-трудових відносин

Правові проблеми соціального захисту окремих категорій громадян

Проблеми наукових досліджень в сфері кримінального права

Проблеми поетики художньої літератури

Проблеми теорії кримінального права

Проблеми юридичної відповідальності у сфері трудового права

Психолінгвістика

Психологія кар`єрного успіху

Психологія конфлікту

Психологія наукової творчості

Психологія розвитку

Психологія суб’єктів педагогічного процесу

Сучасні напрямки психокорекції

Теоретико-методологічні засади системи  «Спорт для всіх»  в Україні

Теоретичні основи дидактичних досліджень

Теорія і методика виховання

Українська література ХХ-ХХІ століть

Фізіологія стресу і адаптацій

Фонетика та лексика cучасної росiйської мови з огляду на рiзнi лiнгвiстичнi парадигми

Якісні трансформації в освітніх системах європейських країн як чинник євроінтеграції

 

 Перелік дисциплін вільного вибору здобувачів третього року навчання третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти

 

 Адаптація та гармонізація кримінальнго законодавства України із кримінальним законодавством  ЄС 

Актуальні проблеми порівняльної педагогіки

Актуальні проблеми сучасного літературознавства

Гендерні аспекти у наукових дослідженнях 

Гуманізація управління в системі освіти

Державне управління та місцеве самоврядування 

Дидактика вальдорфської школи 

Екологія птахів

Ігрова компетентність 

Історіософія 

Історія російської літератури: основні етапи і тенденції розвитку

Історія російської літературної мови в аспекті сучасних філологічних підходів

Мас-медіа та політика: сучасні проблеми 

Математично-статистичні методи у  дослідженнях у фізичному вихованні і спорті

 Медико-біологічні методи дослідження у фізичному вихованні і спорті

Менеджмент професійної освіти

Методи аналізу біологічного різноманіття 

Методика організації наукової роботи

Міжнародні відносини та світовий політичний процесс

Міжнародні соціальні стандарти 

Моніторинг результативності виховання

Організаційна психологія 

Порівняльне кримінальне право 

Правове регулювання працевлаштування в Україні 

Прикладна ентомологія і екологія комах 

Проблеми кваліфікації злочинів проти власності

Проблеми кваліфікації злочинів проти життя та здоров'я 

Проблеми кваліфікації злочинів проти основ національної безпеки 

Проблеми правового регулювання організації та проходження публічної служби в Україні

Провідні напрями психотерапії

Професійно-педагогічна культура викладача

Психологія вищої школи

Психологія кризових ситуацій 

Рефлексія особистісно-професійного розвитку

Російська література в світі сучасних наукових уявлень

Символізм як загальнокультурний та ідейно-естетичний феномен

Синтаксис cучасної росiйської мови з огляду на рiзнi лiнгвiстичнi парадигми

Словотвiр та морфологiя cучасної росiйської мови з огляду на рiзнi лiнгвiстичнi парадигми

Соціальна філософія

Статистичні методи в педагогічних дослідженнях

Сучасна українська література

Сучасні парадигми порівняльної політології

Тенденції стилів і напрямів 2 пол. ХX -  поч. XXI ст.

Теорії особистості 

Трудові спори і порядок їх розгляду 

Фізичне виховання різних груп населення

Фізіологія м’язової діяльності 

Філософія освіти у полі культури 

Філософсько-психологічна антропологія 

Фітопатологія та фітоімунологія 

Функціональна лінгвістика

Актуальні проблеми порівняльної педагогіки

Актуальні проблеми сучасного літературознавства

Гендерні аспекти у наукових дослідженнях

Гуманізація управління в системі освіти

Державне управління та місцеве самоврядування

Дидактика вальдорфської школи

Екологія птахів

Історіософія 

Історія російської літератури: основні етапи і тенденції розвитку

Історія російської літературної мови в аспекті сучасних філологічних підходів

Історія української літератури: реінтерпретація

Мас-медіа та політика: сучасні проблеми

Математично-статистичні методи у  дослідженнях у фізичному вихованні і спорті 

Медико-біологічні методи дослідження у фізичному вихованні і спорті

Менеджмент професійної освіти 

Методи аналізу біологічного різноманіття

Методика організації наукової роботи

Міжнародні відносини та світовий політичний процес

Міжнародні соціальні стандарти 

Моніторинг результативності виховання

Організаційна психологія

Порівняльне кримінальне право

Правове регулювання працевлаштування в Україні

Прикладна ентомологія і екологія комах

Проблеми кваліфікації злочинів проти власності

Проблеми кваліфікації злочинів проти життя та здоров'я

Проблеми кваліфікації злочинів проти основ національної безпеки

Професійно-педагогічна культура викладача

Психологія вищої школи

Психологія кар`єрного  успіху

Психологія кризових ситуацій

Психологія сім’ї

Рефлексія особистісно-професійного розвитку

Російська література в світі сучасних наукових уявлень

Символізм як загальнокультурний та ідейно-естетичний феномен

Соціальна філософія

Статистичні методи в педагогічних дослідженнях

Стилі і напрями літературного процесу

Сучасні парадигми порівняльної політології

Теорія особистості

Трудові спори і порядок їх розгляду

Фізичне виховання різних груп населення

Фізіологія м’язової діяльності

Філософія освіти у полі культури

Філософсько-психологічна антропологія

Фітопатологія та фітоімунологія

Функціональна лінгвістика

Перелік дисциплін вільного вибору здобувачів 

третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти

 

Knopka pershyi kurs

 

Knopka drugyi kurs

 

Knopka tretii kurs