Перелік дисциплін вільного вибору здобувачів третього року навчання третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти

Англійська для наукових постерів

Антикорупційні правничі студії

Безпека цифрового простору

Виборчі технології в електоральному процесі України

Війни в сучасному світі: політологічний аналіз

Граматика української мови у функціональному аспекті

Демократизація політичної системи України в умовах європейської інтеграції

Ділове спілкування польською мовою

Доктринально-правові підходи щодо гідної праці

Документообіг у підготовці та презентації результатів дослідження

Екскурсійна та музейна справа

Забезпечення якості освітньої діяльності у вищій школі

Засоби цифрової обробки результатів педагогічного експерименту

Ігрова компетентність

Історія освіти в Україні ХІХ-ХХ ст.

Історія української літератури: реінтерпретація

Компаративістські дослідження в науці кримінального права

Коучингові технології розвитку особистості: антропософський підхід

Література постмодернізму і постпостмодернізму

Математично-статистичні методи у дослідженнях у фізичному вихованні і спорті

Медико-біологічні методи дослідження у фізичному вихованні і спорті

Менеджмент професійної освіти

Міжнародні відносини та світовий політичний процес

Основи педагогічної конфліктології та іміджелогії

Основи підручникотворення та розробки навчально-методичної літератури

Поведінка птахів

Правові проблеми забезпечення зайнятості населення та працевлаштування

Правові проблеми соціального захисту окремих категорій осіб

Проблеми кваліфікації насильницьких кримінальних правопорушень

Проблеми правового регулювання організації та проходження публічної служби в Україні

Провідні напрями психотерапії

Психолінгвістика

Психологія професійної креативності

Синтаксичний рівень мови з огляду на різні наукові парадигми

Соціальна філософія

Соціолінгвістика

Стилі і напрями історико-літературного процесу другої половини ХХ-початку ХХІ ст.

Сучасна філософська комунікація

Сучасні парадигми порівняльної політології

Сучасні теорії розвитку і пізнання

Теорія особистості

Траєкторії особистісно-професійного розвитку викладача ЗВО

Українська література ХХ-ХХІ століть

Фандрайзинг і підприємництво в освіті

Фізіологія стресу і адаптацій

Філософія культури та мистецтва

Фітопатологія та фітоімунологія

 

Актуальні проблеми сучасного літературознавства

Англійська для наукових статей

Виборчі технології в електоральному процесі України

Війни в сучасному світі: політологічний аналіз

Демократизація політичної системи України в умовах європейської інтеграції

Дидактика вальдорфської школи

Доктринально-правові підходи щодо гідної праці

Екскурсійна та музейна справа

Забезпечення якості освітньої діяльності у вищій школі

Засоби цифрової обробки результатів педагогічного експерименту

Ігрова компетентність

Історія освіти в Україні в ХІХ-ХХ ст.

Історія української літератури: реінтерпретація

Компаративістські дослідження в науці кримінального права

Література постмодернізму і постпостмодернізму

Література радянського простору: постколоніальне прочитання

Математично-статистичні методи у дослідженнях у фізичному вихованні і спорті

Медико-біологічні основи фізичного виховання і спорту

Менеджмент професійної освіти

Міжнародні відносини та світовий політичний процес

Освіта України: філософія, історія, політика, практика

Основи педагогічної конфліктології та іміджелогії

Основи підручникотворення та розробки навчально-методичної літератури

Педагогічний експеримент і методи математичної статистики

Поведінка птахів

Правові проблеми забезпечення зайнятості населення та працевлаштування

Правові проблеми соціального захисту окремих категорій осіб

Прикладна ентомологія та екологія комах

Прикладна лінгвістика та напрями її дослідження

Проблеми кваліфікації правопорушень проти життя та здоров’я

Проблеми правового регулювання організації та проходження публічної служби в Україні

Провідні напрями психотерапії

Психолінгвістика

Психологія професійної креативності

Синтаксичний рівень мови з огляду на різні наукові парадигми

Соціальна філософія

Соціололінгвістика

Сучасна українська література

Сучасна філософська комунікація

Сучасні парадигми порівняльної політології

Сучасні теорії розвитку і пізнання

Теорії особистості

Типологія стилів і напрямів у літературному процесі другої половини ХХ-початку ХХІ ст.

Траєкторії особистісно-професійного розвитку викладача ЗВО

Фізіологія стресу і адаптації

Філософія культури та мистецтва

Філософія освітнього коучингу: сучасні проекти та технології реалізації

Філософія освітнього менеджменту

Філософія у сучасному публічному дискурсі

Фітопатологія та фітоімунологія

 

Англійське писемне мовлення  для статей Web of  Science

Виборчі технології в електоральному процесі України

Війни в сучасному світі: політологічний аналіз

Демократизація політичної системи України в умовах європейської інтеграції

Дидактика вальдорфської школи 

Діалектика і теорія пізнання

Доктринально-правові підходи щодо гідної праці

Забезпечення якості освітньої діяльності у вищій школі

Засоби цифрової обробки результатів педагогічного експерименту

Ігрова компетентність 

Історіософія 

Історія російської літературної мови в аспекті сучасних філологічних підходів

Історія української літератури: реінтерпретація

Компаративістські дослідження в науці кримінального права

Комунікативний дискурс: аналітика і прагматика

Лінгвістика тексту

Література постмодернізму і пост постмодернізму

Математично-статистичні методи у  дослідженнях у фізичному вихованні і спорті

 Медико-біологічні методи дослідження у фізичному вихованні і спорті

Менеджмент вищої освіти

Менеджмент професійної освіти

Міжнародні відносини та світовий політичний процесс

Моніторинг результативності виховання

Основи педагогічної конфліктології та іміджелогії

Особливості сучасного літературного процесу

Педагогічний експеримент і методи математичної статистики

Поведінка птахів

Правові проблеми забезпечення зайнятості населення та працевлаштування

Правові проблеми соціального захисту окремих категорій осіб

Прикладна ентомологія і екологія комах

Прикладна лінгвістика та напрями її досліджень

Проблеми кваліфікації правопорушень проти життя та здоров'я

Проблеми правового регулювання організації та проходження публічної служби в Україні

Провідні напрями психотерапії

Психолінгвістика

Психологія професійної креативності

Синтаксис cучасної росiйської мови з огляду на рiзнi лiнгвiстичнi парадигми

Соціальна філософія

Сучасні парадигми порівняльної політології

Теорії особистості 

Теорія видів і жанрів літератури 

Типологія стилів і напрямів літературного процесу

Траєкторії особистісно-професійного розвитку викладача ЗВО

Фізіологія стресу і адаптацій

Філософія освіти у полі культури

Філософсько-психологічна антропологія 

Фітопатологія та фітоімунологія 

Якісні трансформації в освітніх системах європейських країн як чинник євроінтеграції