Аналіз ректорських контрольних замірів знань здобувачів вищої освіти за 1 семестр 2019/2020 навчального року

Презентація аналізу ректорських контрольних замірів знань здобувачів вищої освіти за 1 семестр 2019/2020 навчального року

Ректорські контрольні заміри знань здобувачів вищої освіти – це форма поточного та підсумкового контролю засвоєння студентами теоретичного і практичного матеріалу (поточних та залишкових знань і вмінь, що зазначені як базові для засвоєння інших дисциплін, або входять до кваліфікаційної характеристики спеціаліста).

Проведення ректорських контрольних замірів знань здобувачів вищої освіти проводиться згідно «Положення про проведення ректорських контрольних замірів знань студентів», яке розроблено відповідно до Закону України «Про вищу освіту», «Положення про організацію освітнього процесу в Харківському національному педагогічному університеті імені Г.С. Сковороди», державних освітніх стандартів вищої освіти і навчальних планів спеціальностей.

Ректорські контрольні заміри знань здобувачів вищої освіти проводяться з метою:

– оцінки залишкових знань здобувачів вищої освіти з навчальної дисципліни (або окремого модуля) з наступним аналізом якості навчання та викладання;

– отримання інформації про рівень пізнавальної діяльності, самостійності і активності здобувачів вищої освіти;

– перевірки якості навчального процесу на кафедрах і рівня викладання навчальних дисциплін;

– перевірки ефективності використання форм і методів, навчальної діяльності.

– забезпечення можливості внесення змін до програм навчальних дисциплін.

У зв’язку із новими вимогами до акредитації освітніх програм питання здійснення процедур внутрішнього забезпечення якості освіти набуває особливого значення, оскільки експерти з акредитації безпосередньо перебуваючи у закладі вищої освіти не проводять контрольні заміри знань здобувачів, а орієнтуються на результати внутрішніх аудитів закладу вищої освіти.

Завдання та ректорські контрольні роботи здобувачів вищої освіти зберігаються на кафедрах протягом 1 року, а звіти протягом 3 років.

Ректорські контрольні заміри знань у першому семестрі 2019-2020 н.р. відповідно до «Розпоряджання щодо проведення ректорських контрольних замірів знань здобувачів вищої освіти» проводились у період з 15 жовтня по 25 жовтня 2019 року для здобувачів вищої освіти всіх курсів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти.

На підставі узагальнених результатів, поданих деканатами, було проведено комплексний аналіз ректорських контрольних замірів знань здобувачів вищої освіти по університету, який виявив наступне:

Найвищий показник абсолютної успішності за 1 семестр має факультет славістики – 92,74%.

Найнижчий показник абсолютної успішності за 1 семестр має юридичний факультет – 63,93%.

Найвищий показник якісної успішності за 1 семестр має художньо-графічний факультет – 60,89%.

Найнижчий показник якісної успішності за 1 семестр має факультет фізичного виховання і спорту – 40,03%.

Був проведений порівняльний аналіз абсолютної та якісної успішності здобувачів вищої освіти по курсах, який дав змогу зробити такі висновки. Серед факультетів університету найвищі показники абсолютної та якісної успішності за 1 семестр мають факультети:

  • І курс: абсолютна успішність: найвищій – славістики (100%); найнижчий – мистецтв (54,17%);

якісна успішність: найвищій – юридичний (87,27%); найнижчий – художньо-графічний (20,00%);

  • ІІ курс: абсолютна успішність: найвищій – славістика (98,04%); найнижчий – юридичний (75,71%);

якісна успішність: найвищій – юридичний – (64,41%); найнижчий – фізичного виховання і спорту (39,47%);

  • ІІІ курс: абсолютна успішність: найвищій – дошкільної освіти (91,67%); найнижчий – історичний (54,10%);

якісна успішність: найвищій – художньо-графічний (71,93%); найнижчий – історичний (35,25%);

  • ІV курс: абсолютна успішність: найвищій – славістика (93,65%) та; найнижчий – юридичний (55,67%);

якісна успішність: найвищій – дошкільної освіти (66,40%); найнижчий – фізичного виховання і спорту (35,06%).

Серед факультетів, найбільший відсоток здобувачів вищої освіти, які отримали бали менше 60 є факультет іноземної філології – 4,39%.

Найвищий відсоток відсутності студентів на ректорському контрольному замірі знань показав юридичний  факультет (36,07 %).

Найнижчий відсоток відсутності студентів на ректорському контрольному замірі знань показав факультет славістики (6,70%).